fbpx

Terms and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.studiokarakashyan.com, която се оперира и поддържа от „СТУДИО КАРАКАШЯН“ ООД, ЕИК 205294910.

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.1. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.studiokarakashyan.com, са билети за развлекателни събития, театрални и танцови спектакли и представления, както и всякакви други събития, и организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

(2) На интернет страницата www.studiokarakashyan.com се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др. В случай че такава информация липсва, съответното събитие/мероприятие е организирано изцяло от „СТУДИО КАРАКАШЯН“ ООД.

(3) Продаваните билети дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.

II. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. (1) Билетите се продават чрез системата за продажби на „СТУДИО КАРАКАШЯН“ ООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205294910, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. “Васил Левски- Г”, бл. 40, вх. Б, ет. 5, ап. 26 (по-нататък в Общите условия наричано СТУДИОТО).

(2) Ако в информацията на събитието не е посочен организатор, при продажбата на билетите СТУДИОТО действа от свое име. Когато действа от името на трето лице – ОРГАНИЗАТОР на съответното събитие/мероприятие, информацията за това се отбелязва изрично, като се посочват индивидуализиращи белези на конкретния ОРГАНИЗАТОР – име, ЕИК номер и/или др. под. информация. В последния случай СТУДИОТО действа единствено като посредник при продажбата на билети.

(3) Адресът на мястото, където СТУДИОТО осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. СТУДИОТО e търговско дружество.

(4) Данните за контакт на СТУДИОТО са както следва: интернет страница www.studiokarakashyan.com, адрес на електронна поща kosta@studiokarakashyan.com.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯТА ОТ ТРЕТИ ЛИЦА. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА НА СЪБИТИЯ.

Чл.3. (1) Развлекателните събития, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата www.studiokarakashyan.com, могат да бъдат организирани както от СТУДИОТО, така и от трети лица – наричани по-долу за краткост ОРГАНИЗАТОРИТЕ. В последния случай СТУДИОТО се явява единствено продавача на билетите. ОРГАНИЗАТОРИТЕ имат задължението да осигурят на държателите на билетите достъп до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието и обещаното качество на развлекателната услуга. Когато събитието е организирано от СТУДИОТО, тези задължения са изцяло негови.

(2) ОРГАНИЗАТОРИТЕ определят мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени в участниците в съответното събитие, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени. Когато събитието е организирано от СТУДИОТО, тези права и задължения са изцяло негови.

(3) Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако ОРГАНИЗАТОРЪТ отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми. Когато събитието е организирано от СТУДИОТО, тези отговорности и задължения са изцяло негови.

(3) Когато съответното събитие/мероприятие се организира от трето лице – ОРГАНИЗАТОРЪТ на събитието възлага на СТУДИОТО разпространието и продажбата на билетите за това събитие, като при продажбата на билетите СТУДИОТО действа от името и за сметка на съответния ОРГАНИЗАТОР на събитието.

(4) Наименованието на ОРГАНИЗАТОРА на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.studiokarakashyan.com, в описанието на съответното събитие. Наименованието на ОРГАНИЗАТОРА се отразява на билета за събитието. Ако информация за организатор липсва, счита се, че съответното събитие се организира директно от СТУДИОТО, в който случай то отговаря лично пред купувача на билет/и във връзка с всички въпроси, свързани със съответното събитие.

IV. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ВАУЧЕРИ

Чл.4. (1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата www.studiokarakashyan.com клиентът прави изявление за сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

(2) За покупка на билет през интернет страницата www.studiokarakashyan.com е необходимо клиентите да изпълнят следните стъпки: Стъпка 1 – Избор на Събитие или спектакъл; Стъпка 2 – Избор на билети; Стъпка 3 – Логин / Регистрация; Стъпка 4 – Попълване на адрес за доставка, ако той е различен от попълнения при регистрацията; Стъпка 5 – Преглед на заявката – Потвърждение; Стъпка 6 – Покупка

(3) След успешното подаване на заявката, клиентът получава автоматичен имейл от СТУДИОТО, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път. Имейлът е изписан както на български език, така и на английски.

(4) Поръчаните билети се заплащат от клиента чрез банкова карта (дебитна или кредитна) – задължаването на картата се извършва в лева, като транзакцията се осъществява чрез платформата за обработка на картови разплащания Stripe (Stripe, Inc.)

(5) При направена поръчка на билет от страна на клиента, СТУДИОТО резервира за клиента избраните места.

(6) В случай на провалена транзакция, покупката на билета се анулира автоматично, а задължението на СТУДИОТО да пази за клиента избраните места и да достави/предаде поръчаните билети отпада.

Чл. 4а. (1) При провеждане на събития, СТУДИОТО има право да предоставя ваучери за отстъпка на свои клиенти. Използването на Ваучера се ръководи от правила, за които СТУДИОТО уведомява клиента при всеки отделен случай при предоставяне на ваучера.

V. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ

Чл.5. (1) Поръчаните онлайн чрез интернет страницата www.studiokarakashyan.com билети се доставят изцяло по електронен път във формат .pdf, като се изпращат автоматично по имейл до имейл адреса, посочен от клиента при регистрацията му в платформата.

(2) Заявените билети се доставят в рамките на 24 часа от подаване на заявката и заплащане на цената. При по-голяма натовареност на СТУДИОТО срокът на доставка може да бъде и по-голям от срока по предходното изречение, но не повече от 3 работни дни. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове. Ако доставката не бъде извършена в упоменатите срокове, препоръчително е клиентите да се свържат по телефона със СТУДИОТО, за да бъде проверен статуса на поръчката. Проверката се извършва по номера на покупката, посочен в имейла, получен в потвърждение за успешно извършената покупка.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

Чл.6. (1) Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието.

(2) При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета.

(3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от ОРГАНИЗАТОРА за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета могат да бъдат санкционирани с предупреждение за напускане на залата.

(4) СТУДИОТО предупреждава, че, в общия случай, правилниците за вътрешния ред на ОРГАНИЗАТОРИТЕ забраняват използването на звукозаписващи устройства, фотоапарати и видеокамери по време на събитията. Когато организатор на дадено събитие е СТУДИОТО, тази забрана е абсолютна, като при нарушаването ѝ СТУДИОТО има право да отстрани клиента от мястото на провеждане на събитието.

Чл.7. (1) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва: 1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.; 2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст, трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.

(2) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

(3) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно отделните ОРГАНИЗАТОРИ на събитията да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително при съответния ОРГАНИЗАТОР, дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.

VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

Чл.8. (1) Съгласно чл. 57, ал. единствена, т. 12 от Закона за защита на потребителите и разпоредбите на чл. 50 – 56 от същия закон за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния срок за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

VIII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

Чл.9. (1) В случай на отмяна на събитие ОРГАНИЗАТОРЪТ на събитието или, когато е приложимо – СТУДИОТО, носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите, и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради отмяната на събитието. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на ОРГАНИЗАТОРА на поетото задължение за осигуряване на заплатената развлекателна услуга.

(2) Наименованието на ОРГАНИЗАТОРА на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.studiokarakashyan.com, в описанието на съответното събитие. Наименованието на ОРГАНИЗАТОРА може да бъде включено като иманентна част от съдържанието на електронния билет за събитието.

(3) Когато събитието се организира от лице, различно от СТУДИОТО, при продажбата на билетите СТУДИОТО действа от името и за сметка на това трето лице – съответния ОРГАНИЗАТОР на събитието. В този случай СТУДИОТО няма задължения по отношение на организирането на събитията и тяхното навременно провеждане и не носи отговорност за качеството на предоставената развлекателна услуга.

(4) Цената на закупените билети се възстановява от СТУДИОТО, само когато то се явява организатор. Когато събитието е организирано от трето лице, цената на закупените билети се възстановява от СТУДИОТО, единствено ако ОРГАНИЗАТОРЪТ е възложил на СТУДИОТО да извършва това възстановяване от името и за сметка на самия ОРГАНИЗАТОР и при условия и ред, определени от ОРГАНИЗАТОРА.

(5) В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ е възложил на СТУДИОТО връщането от името на ОРГАНИЗАТОРА на платената цена на билетите, възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени от ОРГАНИЗАТОРА и обявени на интернет страницата на СТУДИОТО. В тези случаи на клиентите се възстановява сумата, отбелязана на лицевата страна на билета, като възстановяването става по следните начини: чрез банков превод по банковата сметка, от която е извършено плащането при купуването на билета.

(6) При отказ от страна на ОРГАНИЗАТОРА да възстанови сумите, платени за билетите, клиентите могат да отправят исканията си за възстановяване на платената цена директно към ОРГАНИЗАТОРА на неговия адрес на управление, посочен в описанието на събитието или в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, или да подадат жалба срещу ОРГАНИЗАТОРА пред компетентните държавни органи.

IX. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

Чл.10. С приемането на настоящите Общи условия всеки клиент изразява своето съгласие при предаване на събитието по телевизията или онлайн да бъде заснеман с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи, снимки и други аудиовизуални продукти да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време, място и начин.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.11. (1) СТУДИОТО e администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие СТУДИОТО да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

(3) Повече информация във връзка със защитата на личните данни можете да откриете в секция „Политика по защита на личните данни“.

XII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 12. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. (1) СТУДИОТО не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от интернет страницата на СТУДИОТО.

(2) СТУДИОТО предупреждава, че при провеждане на концерти поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания. Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между СТУДИОТО и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата www.studiokarakashyan.com.

СТУДИОТО ВИ ЖЕЛАЕ ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА ПРИЕТИ, ПУБЛИКУВАНИ И ВАЖАТ МЕЖДУ СТРАНИТЕ СЧИТАНО ОТ М. ЯНУАРИ, 2023 г.